ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik
oskavant@op.pl
607 186 692, 606 861 654
Menu
Zamknij


Cena kursu podstawowego : 4500 zł

Cena kursu uzupełniającego : --- zł
Podstawa prawna
Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Opis kursu:
Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia instruktora nauki jazdy. Zakres szkolenia dla kandydatów na instruktorów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Wyróżniamy dwa rodzaje kursu:
 • Kurs podstawowy – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy;
 • Kurs uzupełniający – w przypadku rozszerzania zakresu posiadanych już uprawnień instruktora.


Warunki przystąpienia do kursu:
 • kursant musi posiadać prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B);
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia);
 • kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora;
 • kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora;
 • kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.


Przedmiotowy zakres szkolenia
Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
 • Psychologii.
 • Metodyki nauczania.
 • Prawa o ruchu drogowym.
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu.
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia.
 • Technika i taktyka jazdy
 • Praktyka instruktorska


Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia kursu podstawowego
 1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  • liczba godzin wynosi nie mniej niż 130 godzin zajęć teoretycznych i 85 godzin zajęć praktycznych, w zależności od zakresu zdobywanych uprawnień (dotyczy kursu podstawowego).


Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia kursu uzupełniającego
 1. Liczba godzin szkolenia wynosi:
  • liczba godzin wynosi 126 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych
  • program szkolenia dla kursu uzupełniającego pokrywa się z programem teoretycznym dla kursu podstawowego (wyłączona jest jedynie tematyka „Praktyka instruktorska”)
  • Przykład: Jestem instruktorem kat. B, chciałbym rozszerzyć uprawnienia o kat. A oraz C. W takim przypadku należy przejść dwa osobne szkolenia uzupełniające


Egzamin wewnętrzny
Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

Egzamin państwowy na instruktora nauki jazdy:
Egzamin państwowy po kursie instruktora nauki jazdy obejmuje 3 etapy:
 • egzamin testowy
 • prezentacja wylosowanego tematu na podstawie przygotowanego w trakcie egzaminu konspektu
 • egzamin na placu manewrowym i mieście: omówienie i wykonanie wylosowanych zadań
Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów.